Hopp til innhold

Hva er et styre, og må jeg egentlig ha det?

Hva er et styre?

Et styre fungerer som det øverste ledelsesorganet i et selskap. Styret skal ivareta eiernes interesser, og velges av selskapets eiere. Et styre ledes normalt av en styreleder. Innen selskapsretten er styret det organet som står for den øverste ledelsen av selskapets forvaltning. Styret har dessuten ansvaret for at selskapet drives på en økonomisk forsvarlig måte. De fører kontroll med dette, blant annet av hensyn til kreditorene (de som har lånt selskapet penger).

Skal du stifte AS? Stiftemaskinen er den enkleste og raskeste måten å gjøre det på. Og ja, den er faktisk helt gratis!

Må man ha et styre hvis man bare er én ansatt?

Et aksjeselskap må alltid ha et styre, uansett hvor mange ansatte det har. Styret kan imidlertid bestå av bare én person. Denne personen må da være styreleder. Et AS kan altså velge å ikke ha daglig leder, men kun en styreleder som styrer selskapet.

Hvilken type selvstendig næringsdrivende er du?

Hvor ofte må man ha styremøter?

Det er ingen lovkrav om hvor mange styremøter som må holdes i løpet av et kalenderår. Men det er pålagt at styret skal behandle årsregnskapet i et møte. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling. Derfor anbefales det å holde møter minimum ved utgangen av hvert kvartal, slik at daglig leder kan informere styret om den økonomiske statusen i selskapet.

Hva skjer på styremøtene?

  • Man fører tilsyn med virksomhetens aktivitet og den daglige ledelsen. Dette betyr at styret skal sørge for at selskapet er forsvarlig organisert, har klare ansvarslinjer og kvalifisert personell.
  • Styret holder seg orientert om selskapets økonomiske stilling.
  • Styret ser til at selskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet med tanke på risiko og omfang av selskapets aktivitet. Jo høyere risiko, desto høyere krav. Hvis styret mener at egenkapitalen ikke er forsvarlig, har de plikt til å foreslå tiltak og innkalle til generalforsamling.
  • Styret påser at selskapet har tilstrekkelige planer, budsjetter, økonomiske rapporter, forsikringer, retningslinjer og eventuell revisjon.
  • Styret kan ansette eller avsette daglig leder.
  • Styret kontrollerer at daglig leder følger planer og rapporteringsrutiner. De kan også fastsette instruks for daglig leder. Hvis selskapet ikke har en daglig leder, skal resten av styret føre tilsyn med styreleder, som i slike tilfeller utøver funksjonen som daglig leder.

Må alle i styret være tilstede på møtene?

Over halvparten av alle styremedlemmene bør være til stede for at styret skal være beslutningsdyktig. Dersom et medlem av styret ikke var med i behandlingen av en sak på grunn av fravær eller inhabilitet, skal dette skrives i protokollen fra møtet.

Hva skjer hvis styret er uenig i en avgjørelse?

Flertallet i styret vil avgjøre saken, men mindretallet som var uenig i avgjørelsen har rett å få dette protokollført i styreprotokollen.

Hva skjer hvis styreleder overkjører bedriften?

Da kan generalforsamlingen innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Hvis styreleder ikke har støtte i generalforsamlingen(flertall),kan styreleder avsettes umiddelbart. En ny styreleder må da velges av generalforsamlingen.

Kan styreleder sparke den som er sjef i selskapet?

Styreleder alene kan ikke avsette daglig leder. Det må et flertall i styret til for å gjøre dette. Ved stemmelikhet i styret vil styreleder ha en dobbel stemme. Stemmelikhet betyr at det er dødt løp mellom sidene i en sak.

Har styreleder mer makt enn daglig leder?

Styreleder har dobbel stemme og har som oftest stor innflytelse på avgjørelser som tas i styret. Daglig leder styrer det som skjer i den daglige driften. Her har ikke styret noen direkte innflytelse. 

Hva hvis man ikke liker styrelederen eller styret – kan man sparke dem?

Man kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling og avsette styret. Da må det legges frem et forslag på generalforsamlingen, og et flertall må stemme for dette.

Er det dyrt å ha eksterne styremedlemmer?

Styrehonorar for eksterne styremedlemmer varierer etter erfaring, kompetansenivå, hvor mange møter man har i året og hvor aktivt styret skal følge opp selskapet.

Hva er egentlig vitsen med å ha et styre, vi kan jo styre sjappa vår selv?

Et styre kan være med på å løfte selskapet. Man får et klart skille mellom gründerne og styret, slik at styret kan sette klare mål for daglig leder og de ansatte. Styret kan kontrollere at gründerne leverer etter målene som er satt av styret gjennom året. Styremedlemmer kan også inneha kompetanse som gründerne mangler. Selskapet blir rett og slett mer robust med et styre.

Les om alt du må vite når du skal på din første generalforsamling!